Jesteś tutaj: Artykuły / Założenie spółki a co z JDG?

Założenie spółki a co z JDG?

Na polskim rynku popularnym  zjawiskiem, jest przekształcanie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że tę właśnie usługę oferuje firma spółkaPRO. Tymczasem jest inaczej: proponujemy założenie nowej spółki, a nie przekształcenie. Są to dwie odrębne instytucje prawne, które różnią się w zasadniczy sposób.

    Założenie nowej spółki powołuje  do życia zupełnie nowy  twór , pozbawiony   ciągłości prawnej z wcześniej prowadzoną działalnością gospodarczą. Przekształcenie natomiast, jest tylko zmianą formy działania dotychczasowego podmiotu i jest jego kontynuacją. Uregulowania dotyczące założenia spółek  znajdują się w części ogólnej przepisów ich dotyczących, natomiast kwestie przekształcenia reguluje Dział III Kodeksu Spółek Handlowych. Możliwość przekształcenia przedsiębiorcy (jednoosobowej działalności gospodarczej) w spółkę kapitałową została wprowadzona w 2011 – wcześniej rozwiązanie to odnosiło się tylko do przekształcania jednej spółki (w tym cywilnej) w inną. Wprowadzając nowe rozwiązanie ustawodawca odwołał się w art. 584KSH do już istniejących  przepisów dotyczących przekształcania spółek. Zgodnie z nimi,  spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.  Nadal aktualne są dla niej wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, przyznane przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 584 § 1 i 2). Określa się to jako  tzw. sukcesją uniwersalną.

    Oczywiście decyzja: przekształcać się czy tworzyć nowy podmiot zależy od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji prowadzenia dużego biznesu , z  koncesjami i zezwoleniami , czy długoterminowymi kontraktami korzyści wynikające z zachowania ciągłości mogą być znaczące . W przypadku działalności mniejszego kalibru, z doraźnymi umowami, założenie nowej spółki – z uwagi na prostotę rozwiązania i niską cenę  –będzie rozwiązaniem bardziej optymalnym. Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie by nowa spółka prowadziła tę samą działalność z dotychczasowymi  kontrahentami – niezbędne  będzie tylko zawarcie nowej umowy. W sytuacji gdy decyzja dotycząca sposobu transformacji nie jest oczywista , warto przy jej podejmowaniu wziąć pod uwagę różnice w samym procesie zakładania nowej i przekształcania istniejącej już spółki.

    Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem niewątpliwie prostszym i tańszym niż przekształcenie prowadzonej już działalności w spółkę. Do powstania spółki z o.o. konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, wniesienie wkładów, powołanie zarządu oraz jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowy, ewentualnie – gdy ustawa lub umowa spółki tak stanowią – ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (art. 163 KSH). Do tego dochodzi wynikający z przepisów podatkowych obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego określonego w umowie spółki. Umowę można zawrzeć zdalnie, w formie wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Do tego celu niezbędne jest  posiadanie podpisu elektronicznego. Łączny koszt założenia spółki spóki z o. o.  to około 1000zł.

    Do przekształcenia przedsiębiorcy, poza tymi niezbędnymi do założenia nowej spółki, wymagane są dwa dodatkowe elementy: 1) sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; 2) złożenie oświadczenia o przekształceniu. (Art. 584)W planie przekształcenia przedsiębiorcy powinny znaleźć się  ustalenia dotyczące wartości bilansowej majątku przekształcanego przedsiębiorcy.  Oprócz tego, należy dołączyć: projekt oświadczenia o przekształceniu;  projekt aktu założycielskiego (statutu); wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego; sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia (art. 584). Utworzenie takiego planu wymaga więc fachowej wiedzy i w związku z tym najczęściej zlecane jest księgowym. Ponadto – co wzmacnia jeszcze potrzebę wykorzystania specjalisty do jego stworzenia - plan należy obowiązkowo poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności . Po uzyskaniu jego opinii, należy złożyć w sądzie oświadczenie o przekształceniu.

Podsumowując,  przeprowadzenie  przekształcenia wymaga  aż trzech aktów notarialnych (planu przekształcenia, oświadczenia o przekształceniu, umowy spółki albo jej statutu) oraz opinii biegłego rewidenta. Jeżeli doliczyć do tego niezbędną pomoc księgowego w sporządzeniu planu, łatwo się domyślić, że zarówno czas trwania, jak i  koszt całej operacji będzie znacznie wyższy niż w przypadku założenia nowej spółki. Przy podejmowaniu decyzji o przejściu z działalności gospodarczej na spółkę, warto wziąć pod uwagę powyższe informacje. Korzyści płynące z przekształcenia  niejednokrotnie mogą być niwelowane przez obciążenia  wynikające z procedury przekształcania, zwłaszcza, jeśli działalność gospodarcza nie jest duża.

Jak nie płacić ZUS? Zadaje sobie to pytanie niejeden przedsiębiorca. Czy prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnicy nie płacą składek ZUS. Dociekliwi mogą zadawać sobie pytanie: dlaczego tak jest? I skąd w ogóle o tym wiadomo?

Na polskim rynku popularnym  zjawiskiem, jest przekształcanie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że tę właśnie usługę oferuje firma spółkaPRO. Tymczasem jest inaczej: proponujemy założenie nowej spółki, a nie przekształcenie. Są to dwie odrębne instytucje prawne, które różnią się w zasadniczy sposób.

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nie tylko udanego pomysłu i skutecznej strategii, ale także zdolności przewidywania możliwych wypadków i przygotowywania się na nie. Dlatego bardzo ważną kwestią jest świadomość tego, kto i w jakim rozmiarze odpowiada za zobowiązania i długi związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność ta zależy przede wszystkim od formy prawnej prowadzenia działalności.

Często podnoszoną wadą spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest tzw. podwójne opodatkowanie. Podatek powinna zapłacić osobno spółka i osobno wspólnicy. Jednakże, stosując odpowiednie rozwiązania można doprowadzić do sytuacji, że  18% podatku zapłaci tylko wspólnik i to raz w roku. Jak to możliwe?

Jak wiadomo, procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej skomplikowana niż otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto jednak przyjrzeć się jej bliżej, krok po kroku, bo wtedy okaże się, że jej przejście jest możliwe dla każdego przedsiębiorcy.