Regulamin

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO SPOLKAPRO.pl

 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego spolkapro.pl” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „spolkapro.pl”, w którym zamieszczane są informacje o tematyce prawnej, finansowej, ekonomicznej i podatkowej.

 

II.DEFINICJE

 

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego spolkapro.pl” sformułowania oznaczają:

SpółkaPro – firmę BIZpro sp. z o.o., będącą twórcą serwisu tematycznego oraz właścicielem praw do niego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

Serwis – serwis tematyczny spolkapro.pl, poświęcony tematyce prawnej, finansowej , ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

Zasoby serwisu– udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu internetowego SpółkaPRO”, materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły, formularze kontaktu Użytkowników serwisu oraz zaproszenia do składania ofert. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

Użytkownik– osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

 1. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:MS Internet Explorer, wersje od 5.0, Mozilla Firefox od 1.0, Google Chrome od 1.0. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

 

IV. ZOBOWIĄZANIA WŁAŚCICIELA SERWISU

 

Właściciel serwisu zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 

V.ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu internetowego spolkapro.pl” oraz dobrymi obyczajami. W szczególności odnosi się to do treści zamieszczanych w komentarzach do artykułów, które nie mogą być obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, fałszywe, wzmagające nienawiść, zastraszające lub ingerujące w czyjąś prywatność.

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

 1. Właściciel serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Właściciel serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

 1. Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

 

VII.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym.

 1. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celach kontaktowych związanych z doradztwem prawnym i finansowym, w szczególności negocjowania warunków umowy o współpracy polegającej na pomocy przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pomocy w sformułowaniu treści umowy spółki oraz bieżącej obsługi administracyjno- prawnej, marketingowym własnych produktów i usług Administratora Danych, statystycznym i archiwizacyjnym.

 1. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwi Właścicielowi Serwisu realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 1. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 1. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres spolkapro@spolkapro.pl.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 

 1. Niniejszy Regulamin nie stanowi ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza, że akceptuje on niniejszy regulamin.

 3. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.

 4. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z korzystaniem z serwisu.

 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby Bizpro sp. zo.o., Domaniewska 47/10 oraz na adres e-mail spolkapro@spolkapro.pl.